Školení bezpečnosti práce Frýdek-Místek

Máte firmu a vlastní zaměstnance? Dle předpisů musí každý zaměstnanec projít školením Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a to jak při svém nástupu na nové pracovní místo, tak i periodicky během doby zaměstnání.

Kromě toho mohou nastat i situace, kdy se školení BOZP provádí například z důvodu přechodu na jinou pracovní pozici v rámci podniku, anebo z důvodu zavedení nových technologií, či z jiných opodstatněných důvodů.

Pakliže chcete, aby školení ve Vaší firmě probíhalo na profesionální úrovni, je dobré kontaktovat odbornou firmu, která školení zajistí a samozřejmě jeho obsah a průběh přizpůsobí typu vykonávané práce a konkrétním zaměstnancům.

Profesionálové v oblasti BOZP

Většina z nás již zažila nejedno školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zkráceně BOZP). Pamatujete si něco ze školení, dalo Vám něco? Mnohdy se stává, že školení proběhne úspěšně a jako pouhá formalita, ze které si zaměstnanec žádné užitečné informace a znalosti neodnese.

Pokud si sami nejste jisti, jak školení vést, na jaké informace je zaměřit, jak jej učinit zajímavým a užitečným pro zaměstnance, jednoduše řečeno, jak jej zefektivnit, využijte služeb profesionálů, kteří dokáží vést školení tak, aby z něj měli zaměstnanci opravdový užitek.

Školení samozřejmě neprobíhá pokaždé stejně, ale je koncipováno tak, aby odpovídalo práci, kterou zaměstnanec vykonává a rovněž pracovnímu prostředí, ve kterém se zaměstnanec pohybuje. Žádoucí je i vlastní aktivita zaměstnance – pokud něco neví, něco mu není jasné, chce se více dozvědět o určité oblasti, může školitele požádat o více informací na dané téma.

Školení BOZP vstupní a periodické

Vstupní školení BOZP musí ze zákona proběhnout hned první den v nové práci a to ještě před začátkem výkonu práce, avšak v rámci pracovní doby, nikoliv před začátkem směny nebo až po ní.

Vstupní školení je možno rozdělit na teoretické a praktické, kdy první část probíhá v kanceláři či učebně a druhá pak přímo v provozu. Témata probíraná v obou částech školení se mohou prolínat, anebo být i stejná, díky čemuž si zaměstnanec látku lépe zapamatuje a snáze ji pochopí.

Periodická školení BOZP jsou prováděna u stálých zaměstnanců vždy po určité době, případně z jiných důležitých důvodů, jakými mohou být například přeřazení zaměstnance na jiné pracovní místo či výraznější změny v provozu apod.

Každé školení BOZP je ukončeno testem. Bez absolvování školení BOZP a to jak vstupního, tak i periodického a následně úspěšně složeného testu, nesmí zaměstnanec vykonávat žádnou práci – v případě neúspěšného testu je nutno školení opakovat a poté opakovat i test až do doby, než zaměstnanec v testu prospěje.

Protože školení BOZP a to rovněž jak vstupní, tak i periodické, probíhá v pracovní době, zaměstnanci za něj náleží řádný plat. Všechny typy školení BOZP se týkají vedoucích i řadových zaměstnanců.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4549 (magazinfrydekmistek.cz#36)


Přidat komentář