Revize nouzového osvětlení Frýdek - Místek

Přestože nouzové osvětlení tvoří jen malou část osvětlovací soustavy objektu, jeho význam z hlediska bezpečnosti je značný. Proto je nutné jej udržovat ve stavu, abychom tento světelný zdroj mohli v případě potřeby bez potíží využít.

Nouzové osvětlení slouží při selhání hlavních světelných zdrojů. Jeho význam proto poznáme pouze v případech různých havárií a poruch. Hlavním účelem nouzového osvětlení je ochrana lidí. Setkáme se s ním především na únikových cestách, aby byla umožněna bezpečná evakuace lidí z prostor, které se dočasně nebo trvale staly nebezpečnými. Podle normy ČSN EN 1838 se dělí na náhradní a nouzové únikové osvětlení. První jmenované nám nahrazuje normální světelné zdroje a umožňuje nám po jejich výpadku pokračovat v započaté činnosti bez jakýchkoliv omezení. Náhradní osvětlení využívá jiný nezávislý zdroj elektrické energie, který má přiměřený výkon. Využijeme jej především v místnostech, kde by nedostatek světla mohl vážně ohrozit bezpečnost práce. Nouzové únikové osvětlení nám umožní bezproblémový odchod z temných místností. Jeho úkolem je poskytnout nám dostatek světla pro vidění a orientaci na únikových cestách nebo místech, kde jsou umístěna protipožární a jiná bezpečnostní zařízení. V případě nouzových stavů je důležité rovněž protipanické osvětlení. To zmírňuje nebezpečí paniky a umožňuje bezpečný pohyb k evakuačním cestám zajištěním vhodných podmínek pro určení směru úniku.

Normy týkající se nouzového osvětlení

Platné technické normy upravují problematiku nouzového osvětlení a s ní spojenou celkovou úpravu bezpečnostních prvků. Mezi ně patří hlavně ty, které stanoví bezpečnostní barvy a značky, systémy nouzového únikového osvětlení a centrální napájení. Normy určují také požadavky na svítidla. Nouzovému osvětlení se věnuje také požární bezpečnost staveb.

Pravidelné revize

Nouzové osvětlení spadá do kategorie zařízení pro únik osob při požárů. Proto se na něj vztahuje nutnost provádění pravidelných revizí. Ty jsou určeny vyhláškou MV 246/2001 Sb. o požární prevenci. Revize se podle ní musí provádět minimálně jednou ročně. Jejich obsahem jsou kontroly rozsvícení svítidel při simulovaném výpadku běžného osvětlení a požadované doby pro poskytování světla. Zjišťuje se také stav světelných zdrojů především jejich čistota či případné poškození.

Součástí revize jsou také kontroly indikačních signálek a přístrojů ke zjištění napájení při obnově dodávky elektrického proudu. Pokud jsou vykonávány v prostředí centrálních bateriových systémů, je zjišťována správnost činnosti monitorovacího zařízení.

Revize nouzového osvětlení mohou provádět pouze osoby, které splnily legislativní a normativní požadavky. To dokládají osvědčením o odborné způsobilosti na úseku požární ochrany vydaným Ministerstvem vnitra. Denně je taktéž nutno kontrolovat ukazatele činnosti centrálního napájení. Veškeré záležitosti spojené s nouzovým osvětlením se zapisují do provozního deníku. Najdeme v něm informace o prohlídkách, zkouškách, všech změnách a poškození. Provozní deník musí být veden zodpovědnou osobou jmenovanou provozovatelem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id4555 (magazinfrydekmistek.cz#46)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat